Λίγα λόγια για το Project

Το Solidarity Coaching Project ξεκίνησε να υλοποιείται τον Σεπτέμβριο του 2011 και μέχρι σήμερα, ο HCA έχει συνεργαστεί, στα πλαίσια αυτού του έργου, με 5 οργανισμούς μη κερδοσκοπικού – μη κυβερνητικού χαρακτήρα των οποίων 9 στελέχη συμμετείχαν στο πρόγραμμα coaching. Απο πλευράς HCA, εργάστηκαν 7 εθελοντές coaches.

Κατευθυντήρια γραμμή της εθελοντικής μας δράσης μας είναι η ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης του ατόμου. Η εμπειρία μας δείχνει ότι το coaching μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων οργανισμών και ατόμων. Ειδικότερα σε αυτή την περίοδο που διανύουμε, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κοινωφελών οργανισμών γίνεται επιτακτικότερη, καθώς οι οργανισμοί αυτοί ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσέλκυσης πόρων και εθελοντών.

Πιστεύουμε ότι η βελτίωση αυτή ξεκινά από την ανάπτυξη των στελεχών αυτών των φορέων προσθέτοντας φυσικά και την ανάγκη για νέα μοντέλα διαχείρισης και αριστοποίησης των πόρων τους ή για πρακτικές βελτίωσης της στρατηγικής τους διοίκησης και οργανωτικής δομής. Σε αυτό το πλαίσιο, επιθυμούμε η συμβολή μας να στηρίξει και να ενισχύσει τους στόχους και την εύρυθμη λειτουργία οργανισμών που παίζουν έναν τόσο σημαντικό κοινωνικό ρόλο.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Συμμετέχουν μόνο οικονομικά ενήμερα μέλη του HCA
 • Απαιτείται εκπαίδευση στο coaching από αναγνωρισμένο φορέα
 • Απαιτείται ελάχιστος αριθμός ωρών εμπειρίας coaching: 80 ώρες

 

∆ιαδικασία Επιλογής

Η διαδικασία επιλογής των coaches που συμμετέχουν στο SC project, πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από 3 coaches/ μέλη του Συνδέσμου.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τις αιτήσεις συμμετοχής ως προς την κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής

Όσες αιτήσεις καλύπτουν με επιτυχία τις προϋποθέσεις, προχωρούν στο επόμενο στάδιο των συνεντεύξεων με τα μέλη της Επιτροπής.

 

Υποχρεώσεις του Solidarity Coach

 • ∆έσμευση για τον χρόνο που έχει ορίσει ο ίδιος ο coach ότι θα παρέχει στην δράση
 • Τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Η συνεργασία με τον κάθε φορέα θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο
 • 2013 και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2013
 • Συνολικά θα προσφερθούν 8-10 ώρες Coaching σε 1 έως 2 στελέχη του κάθε οργανισμού
 • Ο Solidarity Coach δεσμεύεται να συμμετέχει σε προγραμματισμένα supervision sessions, τα οποία
 • θα προγραμματίζονται ανά δίμηνο. Μη συμμετοχή του coach τουλάχιστον σε ένα supervision
 • session, σημαίνει τη διακοπή της συμμετοχής του στο SC project.
 • Στην αρχή του προγράμματος ο Solidarity Coach συνυπογράφει με τον οργανισμό που θα
 • συνεργαστεί ένα συμφωνητικό pro bono υπηρεσιών coaching.
 • Ο Solidarity Coach μπορεί να χρησιμοποιεί τα δικά του εργαλεία και μοντέλα coaching για την
 • πραγματοποίηση των συναντήσεων.
 • Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, o coach θα χρειαστεί να ζητήσει από τον οργανισμό να
 • συμπληρώσει ένα Feedback Report (θα δοθεί template από το HCA), το οποίο στη συνέχεια θα
 • προωθήσει στο PMO.
 • Ο Solidarity Coach θα ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τον υπεύθυνο στο PMO σχετικά με
 • την πορεία του δικού του project
 • O coach θα υπογράψει ένα συμφωνητικό με το HCΑ, στο οποίο θα δεσμεύεται να τηρεί τα ανωτέρω
 • Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ανάγκη από τους φορείς για τη συμμετοχή επιπλέον στελεχών τους
 • ως coachees στο πρόγραμμα, εξετάζεται η πιθανότητα αυτό να γίνεται έναντι συμβολικής αμοιβής.

 

Ο ρόλος του PMO

Για την εύρυθμη λειτουργία του Solidarity Project, έχει δημιουργηθεί ένα Project Management Office, το οποίο αποτελείται από 4 μέλη του HCA και έχει τη συνολική ευθύνη της ροής του προγράμματος.

Σε περίπτωση προβλημάτων με τα χρονοδιαγράμματα ή με τη γενικότερη ροή του project, μπορείτε να απευθύνεστε σε ένα μέλος του PMO, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τον δικό σας φορέα και θα ενημερωθείτε σχετικά.

Επίσης, και ο φορέας με τον οποίο συνεργάζεστε, μπορεί να απευθύνεται στο PMO, σε περίπτωση που έχει ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να επιλύσει μαζί σας.